O GIÁ THÉP HÌNH U

 

 

 KG/M

KG/6M

 

đơn giá

 

QUY CÁCH

 

 

KG

THÉP ĐEN

MẠ KẼM

U50*6M TQ M

           2.34

         14.04

         14,700

        206,388

           308,880

U50*6M TQ D

           3.84

         23.04

         14,700

        299,520

           506,880

U63*6M TQ

           2.84

         17.04

         14,700

        214,704

           374,880

U75*40*6M TQ

           6.92

         41.52

         14,700

        502,392

           913,440

U80*6M VN M

           3.67

         22.02

         14,700

        301,674

           484,440

U80*6M TQ MM

           3.50

         21.00

         14,700

        268,800

           462,000

U80*6M TQ M

           4.00

         24.00

         14,700

        300,000

           528,000

U80*6M TQ DD

           5.50

         33.00

         14,700

        396,000

           726,000

U80*6M TQ X

           6.92

         41.52

         14,700

        502,392

           913,440

U100*6M TQ M

           5.50

         33.00

         14,700

        396,000

           726,000

U100*6M VN M

           5.50

         33.00

         14,700

        405,900

           726,000

U100*6M VN D

           6.67

         40.02

         14,700

        536,268

           880,440

U100*6M VN DD

           7.50

         45.00

         14,700

        612,000

           990,000

U100*6M TQ DD

           7.50

         45.00

         14,700

        540,000

           990,000

U100*6M TQ L

           8.67

         52.02

         14,700

        619,038

        1,144,440

U100*6M TQ X

           9.36

         56.16

         14,700

        673,920

        1,235,520

U120*6M TQ M

           7.00

         42.00

         14,700

        504,000

           924,000

U120*48*6M VN M

           7.00

         42.00

         14,700

        554,400

           924,000

U120*48*6M VN DD

           9.36

         56.16

         14,700

        746,928

        1,235,520

U120*48*6M TQ DD

           9.36

         56.16

         14,700

        673,920

        1,235,520

U125*65*5.2*6M*TQ M

         11.70

         70.20

         14,700

        856,440

        1,544,400

U125*65*6*6M TQ D

         13.40

         80.40

         14,700

        980,880

        1,768,800

U140*6M TQ M

           9.00

         54.00

         14,700

        648,000

        1,188,000

U140*6M TQ D

         12.00

         72.00

         14,700

        864,000

        1,584,000

U140*6M VN M

           9.00

         54.00

         14,700

        707,400

        1,188,000

U140*6M VN D

         10.84

         65.04

         14,700

        884,544

        1,430,880

U150*75*6.5*6M TQ

         18.60

       111.60

         14,700

     1,361,520

        2,455,200

U160*56*5.2*6M TQ M

         12.50

         75.00

         14,700

        885,000

        1,650,000

U160*6M TQ D

         14.20

         85.20

         14,700

     1,005,360

        1,874,400

U160*56*5.2*6M VN M

         12.50

         75.00

        14,700

        960,000

        1,650,000

U160*56*5.2*6M VN D

         13.50

         81.00

         14,700

     1,101,600

        1,782,000

U180*64*5.3*6M TQ M

         15.00

         90.00

         14,700

        108,000

        1,980,000

U180*68*6.8*6M TQ D

         18.60

       111.60

         14,700

     1,339,200

        2,455,200

U200*65*5.4*6M TQ

         17.00

       102.00

         14,700

     1,224,000

        2,244,000

U200*73*8.5*6M TQ

         23.50

       141.00

         14,700

     1,692,000

        3,102,000

U200*75*9*6M TQ

         25.80

       154.80

         14,700

     1,919,520

        3,405,600

U250*76*6.5*6M TQ

         23.90

       143.40

         14,700

     1,778,160

        3,154,800

U250*80*9*6M D

         31.40

       188.40

         14,700

     2,336,160

        4,144,800

U300*85*7*6M M

         31.00

       186.00

         14,700

     2,306,400

        4,092,000

U300*87*9.5*6M D

         39.20

       235.20

         14,700

     2,916,480

        5,174,400

U400*100*10.5

         58.93

       353.58

         14,700

     6,293,724

        7,778,760

 


Các dự án khác
Zalo