BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

 

 

 ĐỘ DÀY

DVT

KG/CÂY

ĐƠN GIÁ

QUY CÁCH

HÀNG ĐEN

MẠ KẼM

NHÚNG KẼM

V25*25

             1.5

CÂY 6m

          4.5

        49,500

       76,500

           126,000

             2.0

CÂY 6m

          5.0

        55,000

       85,000

           140,000

             2.5

CÂY 6m

          5.4

        59,400

       91,800

           151,200

             3.5

CÂY 6m

          7.2

        79,200

     122,400

           201,600

V30*30

             2.0

CÂY 6m

          5.5

        60,500

       93,500

           154,000

             2.5

CÂY 6m

          6.3

        69,300

     107,100

           176,400

             2.8

CÂY 6m

          7.3

        80,300

     124,000

           204,400

             3.5

CÂY 6m

          8.4

        92,400

     142,800

           235,200

V40*40

             2.0

CÂY 6m

          7.5

        82,500

     127,500

           210,000

             2.5

CÂY 6m

          8.5

        93,500

     144,500

           238,000

             2.8

CÂY 6m

          9.5

      104,500

     161,500

           266,000

             3.0

CÂY 6m

        11.0

        12,100

     187,000

           308,000

             3.3

CÂY 6m

        11.5

      126,500

     195,500

           322,000

             3.5

CÂY 6m

        12.5

      137,500

     212,500

           350,000

             4.0

CÂY 6m

        14.0

      154,000

     238,000

           364,000

V50*50

             2.0

CÂY 6m

        12.0

      132,000

     204,000

           336,000

             2.5

CÂY 6m

        12.5

      137,500

     212,500

           350,000

             3.0

CÂY 6m

        13.0

      143,000

     221,000

           364,000

             3.5

CÂY 6m

        15.0

      165,000

     255,000

           375,000

             3.8

CÂY 6m

        16.0

      176,000

     272,000

           400,000

             4.0

CÂY 6m

        17.0

      187,000

     289,000

           391,000

             4.3

CÂY 6m

        17.5

      192,000

     297,000

           402,500

             4.5

CÂY 6m

        20.0

      220,000

     340,000

           460,000

             5.0

CÂY 6m

        22.0

      242,000

     374,000

           506,000

V63*63

             4.0

CÂY 6m

        22.0

      242,000

     374,000

           506,000

             5.0

CÂY 6m

        27.5

      302,500

     467,500

           632,500

             6.0

CÂY 6m

        32.5

      357,500

     552,500

           747,500

V70*70

             5.0

CÂY 6m

        30.5

      330,000

     510,000

           701,500

             6.0

CÂY 6m

        36.0

      396,000

     612,000

           828,000

             7.0

CÂY 6m

        41.0

      451,000

     697,000

           943,000

V75*75

             5.0

CÂY 6m

        33.0

      363,000

     561,000

           759,000

             6.0

CÂY 6m

        38.0

      418,000

     646,000

           874,000

             7.0

CÂY 6m

        45.0

      495,000

     765,000

        1,035,000

             8.0

CÂY 6m

        53.0

      583,000

     901,000

        1,219,000

V80*80

             6.0

CÂY 6m

        41.0

      451,000

     697,000

           943,000

             7.0

CÂY 6m

        48.0

      528,000

     816,000

        1,104,000

             8.0

CÂY 6m

        53.0

      583,000

     901,000

        1,219,000

V90*90

             6.0

CÂY 6m

        48.0

      528,000

     816,000

        1,104,000

             7.0

CÂY 6m

        55.5

      610,500

     943,000

        1,276,500

             8.0

CÂY 6m

        63.0

      693,000

  1,071,000

        1,449,000

V100*100

             7.0

CÂY 6m

        62.0

      682,000

  1,054,000

        1,426,000

             8.0

CÂY 6m

        67.0

      737,000

  1,139,000

        1,541,000

           10.0

CÂY 6m

        85.0

      935,000

  1,145,000

        1,955,000

V120*120

           10.0

CÂY 6m

      105.0

   1,155,000

  1,785,000

        2,415,000

           12.0

CÂY 6m

      126.0

   1,386,000

  2,142,000

        2,898,000

 


Các dự án khác
Zalo